skip to Main Content

Medlemsbetingelser

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Get Fit Gym.

Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Get Fit Gym kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Get Fit Gym, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.

Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for den resterende del af indmeldelsesmåneden og for måneden herefter. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Get Fit Gym opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Get Fit Gym sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.

Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Get Fit Gym.

§5. Varighed/Medlemskab

Ved DIBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.

Opsigelsesfrist for DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske ved personlig fremmøde i Get Fit Gym, i receptionens åbningstid og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Get Fit Gym forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via facebook senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret

Get Fit Gym er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Get Fit Gym er også røgfrit område, både inde og ude.

Al træning og ophold i Get Fit Gym foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Get Fit Gym. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte Get Fit Gym´s faciliteter, hvis Get Fit Gym har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområdet uden en voksen, med mindre de er tilmeldt børneholdet.

Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være slukket under al holdtræning. Samtale i mobiltelefon foregår i caféområdet.

§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Get Fit Gym’s ansatte, kan Get Fit Gymuden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.

Get Fit Gym forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Get Fit Gym samt på www.GetFitGym.dk. Desuden kan Get Fit Gym samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Get Fit Gym. Get Fit Gym tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i omklædningsrummene. Get Fit Gym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra evt. skabe.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Get Fit Gym må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Get Fit Gym.

Læs hele vores privatlivspolitik her

§14. Fremmøde

Fremmøde til alle former for holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start. Ved al træning skal du registrere dig i receptionen ved at køre dit kort gennem kortlæseren og klikke på din valgte træningsform.

§15. Såfremt Get Fit Gym bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

bliv medlem hos get fit gym


Get Fit Gym 
NYHEDSBREV

Få ideer og inspiration til din egen træning direkte i din indbakke.
 
close-link
Få inspiration til din egen træning!


Get Fit Gym 
NYHEDSBREV

Få ideer og inspiration til din egen træning direkte i din indbakke.
 
close-link
Få inspiration til din egen træning!